1. Definities
a.      ZZZlaap: ZZZlaap, opdrachtneemster, KvK-nr. 74109634, gevestigd te Den Haag;
b.      Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke afnemer van een dienst van ZZZlaap;
c.      Deelnemer: een professionele of particuliere cursist, die als persoon deelneemt aan een dienst;
d.      Dienst: een traject, cursus, advies, training, workshop, coaching en/of behandeling) over beter slapen;
e.      Product: een aan een dienst gerelateerd product;
f.       Overmacht: een niet aan ZZZlaap toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet- storing, terrorisme, extreme file, wateroverlast), waardoor nakoming niet van ZZZlaap kan worden gevergd;
g.      Schriftelijk: op papier, via e-mail, per sms of per whatsapp-bericht.

2.       Geheel van afspraken
a.      ZZZlaap verricht de dienst binnen het kader en volgens criteria die opdrachtgever opgeeft, maar verder zelfstandig en naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting omdat het resultaat te veel afhangt van de inspanning van de deelnemer en factoren die ZZZlaap niet kan beïnvloeden.
b.      ZZZlaap mag naar eigen inzicht derden voor een dienst of product inschakelen en de aansprakelijk-heidsbeperkingen van deze derde aanvaarden. Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn uitgesloten.
c.      Een overeenkomst met ZZZlaap komt tot stand door tijdige acceptatie van een aanbod via de website van ZZZlaap of door middel van een tijdige acceptatie van een offerte van ZZZlaap. Het aanbod bevat zoveel mogelijk: de looptijd, het tarief (incl. BTW), het aantal diensten en/of producten, het (minimum) aantal deelnemers, de wijze van levering, de toelatingscriteria, de locatie, de reistijd en –kosten, een globale planning met uren en evaluatiemomenten, datum van geldigheid en meerwerktarief. 
d.      Na acceptatie wordt definitieve plaatsing of niet-toelating voor een dienst bevestigd binnen 10 werkdagen.
e.      Plaatsing van een deelnemer gebeurt op volgorde van binnenkomst van aanmelding en na tijdige betaling.
f.       ZZZlaap is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen of te laat geaccepteerde offertes of aanbiedingen.
g.      Opdrachtgever verstrekt ZZZlaap voldoende en juiste informatie voor de offerte en de dienst.
h.       Is meerwerk niet vooraf overeengekomen, dan rekent ZZZlaap voor het meerwerk een redelijk tarief, dat overeenkomt met de wel overeengekomen afspraken rondom de rest van de dienst.
i.         Als een overeenkomst langer dan een jaar doorloopt, is ZZZlaap gerechtigd de tarieven te verhogen conform het CBS indexcijfer “Contractuele loonkosten,  commerciële dienst-verlening”, zie www.cbs.nl.
j.         De offerte, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.
k.      Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.
l.        Ongeldige artikel(led)en leiden niet tot ongeldigheid van het geheel van afspraken, maar worden zo snel mogelijk vervangen door schriftelijke afspraken in de zelfde “geest” van de rest van de afspraken.

3.       Overmacht
a.      Bij tijdelijke overmacht komt ZZZlaap de overeengekomen verplichtingen zo goed mogelijk na.
b.      Opdrachtgever en ZZZlaap kunnen na overmacht de afspraken beiden herzien.
c.      ZZZlaap is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht.

4.       Vertrouwelijkheid en geheimhouding

a.      ZZZlaap en opdrachtgever gaan uiterst vertrouwelijk met de wederzijds gekregen informatie om, tenzij de informatie al openbaar is of moet worden gemaakt.
b.      Opdrachtgever geeft ZZZlaap toestemming om voor reclamedoeleinden te refereren aan de opdrachtgever, onder de voorwaarde dat ZZZlaap geen vertrouwelijke informatie openbaart.
c.       ZZZlaap gaat daarnaast zeer vertrouwelijk om met persoonsgegevens van opdrachtgever en/of deelnemer en gebruikt deze alleen als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij (en alleen voor zover) dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. ZZZlaap verstrekt naast deze algemene voorwaarden nog een uitgebreide, aparte privacyverklaring.

5.       Bedenktijd
Bij koop van een product via de webshop van ZZZlaap geldt een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het product door opdrachtgever. Opdrachtgever dient het product onbeschadigd en onuitgepakt terug te leveren aan ZZZlaap en de terug-transportkosten voor eigen rekening te nemen. Na correcte terugontvangst zal ZZZlaap de koopsom naar opdrachtgever terugstorten binnen tien werkdagen. Bedenktijd geldt nietvoor maatwerk, geleverde online diensten (zoals een workshop, training of sessie), e-books of producten waarvan het duidelijk is dat terugkoop niet aan de orde kan zijn.

6.     Erkenning en toetsing
Het is aan het oordeel van ZZZlaap of een deelnemer voldoende aanwezig is geweest en/of voldoende werkstukken heeft ingeleverd en/of voldoende toetsvragen juist heeft beantwoord voor het behalen van een diploma of certificaat. Een deelnemer heeft altijd recht op één herkansing.

7.     Beperking aansprakelijkheid
a.       ZZZlaap is alleen aansprakelijk voor directe schade aan opdrachtgever als er sprake is van grove nalatigheid, roekeloosheid of opzet aan de zijde van ZZZlaap.
b.       ZZZlaap is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en verminderde goodwill.
c.       ZZZlaap is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van  opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals niet tijdige, onjuiste of onvolledige informatie.
d.       De totale aansprakelijkheid van ZZZlaap omvat maximaal het laagste van deze twee bedragen:
– het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van ZZZlaap uitkeert plus het eigen risico;
– het bedrag dat voor de lopende opdracht of het lopende kalenderjaar is overeengekomen.
e.       Opdrachtgever vrijwaart ZZZlaap voor aansprakelijkstelling door derden tijdens de uitvoering van de opdracht, tenzij sprake is van roekeloosheid of opzet door ZZZlaap.

8.     Intellectuele eigendomsrechten
a.      ZZZlaap heeft en behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, van werken die door ZZZlaap ontstaan bij het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever mag deze werken niet zonder toestemming van ZZZlaap bewerken, verveelvoudigen of openbaar maken.
b.      Opdrachtgever krijgt na algehele betaling het exclusieve, interne gebruiksrecht van opgeleverde werken.

9.       Betaling
a.      ZZZlaap kan tussentijds factureren en/of vooruitbetaling verlangen.
b.      De betaaltermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Als een opdrachtgever niet binnen die termijn betaalt, brengt ZZZlaap 15% van de openstaande factuur als incassokosten extra in rekening, met een minimum van EUR 40,00. Als opdrachtgever daarna in verzuim raakt, rekent ZZZlaap daarnaast juridische en proceskosten.
c.      Niet tijdige betaling geeft ZZZlaap het recht de wederprestatie zonder verplichting tot schadevergoeding op te schorten en/of het geleverde te blokkeren en/of terug te halen.

10.     Annuleren
a.       Voor meerdaagse diensten geldt de volgende annuleringsregeling:
Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. Bij annulering tot en met 8 weken voor aanvang van een dienst volgt restitutie van 90% van het cursusgeld. Bij annulering tussen 8 en 6 weken voor aanvang van een dienst volgt restitutie van 50% van het cursusgeld. Bij annulering binnen 6 weken voor de startdatum van een dienst wordt geen restitutie verleend. Bij tussentijdse beëindiging van een dienst of niet-verschijning wordt geen restitutie verleend. Restitutie vindt plaats binnen 10 werkdagen, nadat de annulering per e-mail is bevestigd door ZZZlaap. Het is mogelijk om zelf een vervanger aan te wijzen, indien hij/zij voldoet aan de voorwaarden voor toelating tot een dienst, ter beoordeling aan de hoofddocent. In dat geval wordt alleen een bedrag van € 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
b.       Voor eendaagse workshops/lezingen geldt de volgende annuleringsregeling: Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. Tot 2 weken voor de startdatum van de workshop bedragen de annuleringskosten 50% van het cursusgeld. Vanaf 2 weken voor de startdatum van een dienst bedragen de annuleringskosten 100% van het cursusgeld.
c.        Bij annulering van een cursus door ZZZlaap geldt de volgende annuleringsregeling:
Indien – om wat voor reden dan ook – een dienst door ZZZlaap wordt geannuleerd, krijgen deelnemers hun volledige cursusgeld terugbetaald of kunnen deelnemers kiezen voor deelname aan een volgende dienst. Uiterlijk vier weken voor aanvang van een dienst beslist ZZZlaap of een dienst al dan niet doorgaat op basis van het aantal ingeschreven deelnemers. Bij eventuele ziekte van de docent vindt een dienst/workshop geen doorgang, maar krijgt een deelnemer desgewenst voorrang bij de eerstvolgende overeenkomstige cursus/workshop. Zo mogelijk wordt een passende vervanger aangewezen op het aangeboden niveau.
Een dienstgever heeft het recht om bij dwingende en onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te annuleren. Een alternatieve datum wordt zo spoedig mogelijk georganiseerd.

11.     Klachten en toepasselijk recht
a.       ZZZlaap behoudt zich, naar het oordeel van de docent, het recht om iemand niet tot een dienst toe te laten of een deelnemer uit een dienst te verwijderen bijvoorbeeld wanneer de vooropleiding of inzet onvoldoende is of wanneer de werksetting niet geschikt is.
b.       Een dienst van ZZZlaap is persoonsgebonden en hoeft niet perse voor anderen op dezelfde wijze te werken. Omdat het een inspanningsovereenkomst betreft en ZZZlaap niet kan nagaan in hoeverre opdrachtgever of deelnemer adviezen en/of instructies opvolgt (of in hoeverre andere factoren van invloed zijn op het resultaat bij opdrachtgever of deelnemer),  kan ZZZlaap hierover geen garantie afgeven. Wel kan ZZZlaap gehouden worden aan het leveren van een kwaliteit die van een deskundige op het gebied van de geleverde diensten redelijkerwijze mag worden verwacht.
c.       Klachten dienen uiterlijk twee weken na afronding van de opdracht schriftelijk aan ZZZlaap te worden gemeld, daarna wordt opdrachtgever geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard.
d.      Opdrachtgever dient ZZZlaap een redelijke termijn te geven om de oorzaak van een klacht te onderzoeken, weg te nemen of te herstellen. ZZZlaap zal binnen vier weken schriftelijk reageren op de klacht.
e.       Het melden van klachten schort een eventuele betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
f.        Het geheel van afspraken met ZZZlaap valt onder Nederlands recht, tenzij de wet anders bepaalt.